Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Alle zaken door onze agenten behandeld kunnen slechts onze verantwoordelijkheid inroepen na akkoord en bevestiging van onzentwege.

2. Behalve anders luidende melding zijn al onze facturen contant en zonder korting te Nijvel betaalbaar. Onze maatregelen, wissels of postkwijtingen wijzigen deze clausule niet.

3. Verzendingen – Transport – Verpakking
De risico’s bij verzending en vervoer der goederen zijn ten laste van de koper zelfs in geval van franco-leveringen. In geval van vertraging, verlies of schade vastgesteld of opgelopen tijdens de verzending en het vervoer, is de bestemmeling ertoe verbonden zijn voorbehouden te formuleren en beroep te doen op zijn rechten in verhaal van enkel en alleen tegen de transporteur. De Koper zal ons per schrijven en binnen de 48 uren volgend op de ontvangstdatum der goederen, alle klachten betreffende aantallen of toestand der geleverde onderdelen melden.
De verpakking wordt aan de kostprijs berekend en wordt niet teruggenomen.

4. Onze leveringstermijnen zijn indicatief. Wij zijn geenszins verantwoordelijk bij laattijdige leveringen, deze geven geen enkel recht tot het eisen van schadevergoeding of contractbreuk vanwege de koper.

5. Geen enkelen terugzending der goederen wordt toegestaan behalve mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van onzentwege.

6. In geval van een terugzending door ons aanvaard, zal deze ons franco teruggestuurd worden, in zijn oorspronkelijke verpakking. De goederen zullen gecrediteerd worden voor een waarde van 80% van het gefactureerde bedrag op de oorspronkelijke factuur.
In geval van eventuele levering van beschadigde goederen, zijn wij slechts verplicht deze te vervangen, zonder dat de koper contractbreuk, schadevergoeding of interesten kan eisen.

7. Geen enkel artikel zal beschouwd worden als in consignatie gegeven zonder dat wij de consignatie met een aangetekende brief binnen de acht dagen bevestigd hebben.

8. De nalatigheidsinteresten bedragen 12% per jaar en zijn door de koper te betalen, zonder voorafgaandelijk bericht, noch dagvaarding, vanaf datum der factuur, indien deze contant betaalbaar was, zoniet vanaf de vervaldag.

9. In geval van niet-betaling van een factuur binnen de acht dagen na de vervaldag, wordt deze, zonder dagvaarding, verhoogd met de forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 25€. De dekkingskosten zijn ten laste van de klant.

10. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop met volle recht teniet gedaan worden, acht dagen na het opzenden van een aangetekend herinneringsschrijven.
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige uitbetaling van de factuur. Vanaf de levering is de koper verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van de goederen.

11. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de voorwaarden van de koper, onder andere deze eventueel vermeld op zijn bestelbonnen.

12. Alleen het gerechtshof te Brussel is bevoegd om eventuele geschillen op te lossen tussen de cliënten en onze Firma. In geen enkele omstandigheid, zoals o.a. franco verzending of acceptatie van wissels door de koper, mag van deze bevoegdheidsclausule afgeweken worden.

13. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden.
In geval van wederverkoop behoudt de verkoper tevens het recht om de prijs van de door de onderkoper gehouden goederen op te eisen. Het eigendomsvoorbehoud gaat over op de wederverkoopprijs.
Zodra de goederen zijn geleverd, gaan de risico’s van alle aard, met inbegrip van overmacht en force majeure, en de bewaring, over op de koper. Niet-betaling van één van de termijnen kan leiden tot terugvordering van de goederen.

In geval de bestelling ten laste en grieven van de klant zou worden verbroken, is het formeel aanvaard dat deze laatste aan de POUJOULAT Belux een bedrag verschuldigd is gelijk aan 25% van het totale bedrag van de bestelling en dit ten titel van schadevergoeding forfaitair vastgesteld en aanvaard tussen partijen. Dezelfde regel geldt eveneens voor de rechthebbende en voor de rechtverkrijgende van de klant.
Indien met de uitvoering van de bestelling reeds begonnen is, zullen alle kosten hieraan verbonden aan POUJOULAT Belux worden terugbetaald, en dit boven op de hogervermelde schadevergoeding.